Vennskap Trondheim-Keren

er en vennskapforening for gjensidig kontakt mellom Trondheim og byen Keren i Eritrea. Foreningen ble stiftet i 1992.

Formålet ble definert slik i en vennskapsavtale 1994 (underskrevet av ledelsen i begge byer):

 1. Å opprettholde samarbeid mellom Keren og Trondheim (den gang: Heimdal),
  basert på partnerskap og utveksling
 2. Å få betydning for hverdagens livskvalitet for innbyggerne i de to byene
 3. I størst mulig grad være katalysator for bevissthet og engasjement i begge
  lokalsamfunn.

Medlemsskap
Medlemskontingenten er et viktig bidrag til vennskapsgruppen, da den dekker daglige driftsutgifter til porto, møter og så videre. Bidragene vi får fra andre, mer formelle bidragsytere er oftest øremerket til formål som er direkte spesifisert i søknadene.

Medlemsskapet er et støttemedlemsskap, og medlemmene blir invitert til arrangementer og kan være med å velge styret på årsmøtet.

Medlemsbetingelsene er enkle:

Enkeltpersoner, 300 kr
Institusjoner, foreninger og lignende, 400 kr

For å bli medlem betales kontingenten til bankkonto 7878 05 28825. Merk blanketten eller nettbankmeldingen tydelig med med navn og «kontingent 2015«.

Eksempel «Ole Nordmann kontingent 2015»

Vi oppfordrer så mange som mulig til å betale kontingenten. Samtidig takker vi alle som betalte inn kontingent i fjor.

Vedtekter for Vennskap Trondheim-Keren

(vedtatt på vennskapsforsamling 14.02.1996, med endringer vedtatt på vennskapsforsamling/årsmøte 12.02.2001 og på vennskapsforsamling/årsmøte 08.02.2018)

 1. Formål

”Vennskap Trondheim-Keren” (VTK) er en forening, etablert som et samarbeid mellom ulike organisasjoner og lag, skoler, menigheter, institusjoner og enkeltpersoner i Trondheim. Formålet for VTK er å samarbeide med et tilsvarende organ i Keren, Eritrea, for å opprettholde en vennskapskontakt mellom Keren og Trondheim, basert på samarbeid og utveksling, og å påvirke livskvaliteten i de to byene positivt.

Formålet er nedfelt i en samarbeidsavtale som ble undertegnet av partene 7.5.94.

 1. Medlemskap

VTK kan ha både enkeltpersoner og organisasjoner som medlemmer. Alle som støtter foreningens formål kan bli medlemmer. Medlemskontingent vedtas på årsmøtet.

 1. Vennskapsforsamling

Den høyeste myndighet i VTK tilligger vennskapsforsamlingen, som innkalles minst to ganger pr år. På det første møtet i året (årsmøtet) godkjenner vennskapsforsamlingen årsmelding og regnskap, velger styre for neste år og tar opp saker som angår samarbeidet med Keren. Alle betalende medlemmer er med i vennskapsforsamlingen i VTK.

 1. Styre

Styret består av fem til sju personer, hvorav minst to er på valg hvert år. Styremedlemmer velges for to år ad gangen. Lederen velges for ett år ad gangen. Årsmøtet velger også minst to varamedlemmer til styret, for ett år ad gangen.

Styret bestemmer selv hvilke funksjoner ulike styremedlemmer skal ha, f.eks. nestleder, kasserer, sekretær og informasjonssjef.

 1. Konkrete aktiviteter

Styret utarbeider hvert år et arbeidsprogram som drøftes i vennskapsforsamlingen. Arbeidsprogrammet omfatter aktiviteter på skoler, i ulike foreninger, informasjonsmøter/tiltak, utveksling, spesielle samarbeidsprosjekter mv.

 1. Vedtektsendringer og oppløsning

Vedtektsendringer skjer på årsmøtet. Forslag til endringer må sendes ut til medlemmene seinest to uker i forveien, og endringer krever støtte fra minst to tredjedeler av frammøtte medlemmer i vennskapsforsamlingen.

Vedtak om oppløsning av VTK krever at forslaget er bekjentgjort minst tre uker før møtet, og at minst 2/3 av medlemmene er til stede eller har gitt skriftlig fullmakt.

 

 

Kommentarer er stengt.